Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
   download Een Kwestie van Uitvoering
download Hollandse Helden
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Laat ons helden kweken!
Jorrit de Jong Gepost:     woensdag, 12 mei 2004, 16:22
Van:     < Jorrit de Jong - zelfstandig adviseur >
URL:     < www.jorritdejong.nl >

Gedreven door het succes dat de Zuiderburen hebben bij de modernisering van de overheid, ging de initiatiefgroep Belgendoenhetbeter.nl op zoek naar successen in eigen land. Wat blijkt? Ook in Nederland hebben we helden, die innovaties bij de overheid tot stand brengen. Alleen zijn het er wel erg weinig. Wat doen we daaraan?

Kaft rapport Hollandse Helden van de commissie Belgendoenhetbeter.nlHet goede nieuws is dat we in Nederland helden hebben. Het slechte nieuws is dat het er zo weinig zijn. De grote vraag is: waarom? Hoe kunnen we daar verandering in brengen? Die vraag stelden de auteurs van Hollandse Helden. Overheidsinnovatie volgens uitvoerders aan vier helden uit verschillende uitvoeringsketens. Telkens bleek dat het samenspel tussen instituties en maatschap­pelijke processen, beleid en uitvoering, management en initiatief, informatie en ICT bepaalt of en hoe vernieuwing mogelijk is. Hieronder volgen, samengevat, zeven lessen van en voor de praktijk:

1. Het begin: praktisch denken
Uit alle interviews met helden blijkt dat de innovatie tot stand komt als bestuurders innovatieve, praktisch denkende uitvoerders inzetten en hun ruimte en ondersteuning bieden, ook als het even tegenzit. Na een goede analyse van wat het pro­bleem werkelijk is moet men niet wachten op de (theoretisch) allerbeste oplossing. Innovatie begint met wat je al kunt bereiken binnen de gegeven omstandigheden. De bestuurders zijn vervolgens weer nodig om tegengekomen barričres weg te nemen om een geslaagde innovatie te kunnen uitroepen tot nieuwe standaard. Op landelijk niveau moeten bestuurders en politici zich inspannen voor de opschaling - het invoeren van de nieuwe standaard in den brede, inclusief de ICT-infrastructuur.

2. Het klimaat: helden kweken en vermenigvuldigen
Om deze beweging in gang te zetten is dus meer nodig dan alleen goede wil. Succes van een innovatie blijkt toe te schrijven aan specifieke omstandigheden. Onze overtuiging is dat deze voor een groot deel te creëren zijn. Hieronder proberen we op praktisch niveau enkele handvatten te formuleren om de opkomst van innovatieve helden mogelijk te maken en hen de navolging te laten krijgen die ze verdienen.

3. De innovatie: problemen, processen, instituties, ICT
Begin met een innovatie in een keten waar het maatschappelijk probleem zich het sterkst manifesteert. De sense of urgency zal dan het hoogst zijn en organisaties zullen, mede door druk van buitenaf en vanuit de politiek, sneller geneigd zijn samen te werken. Het kan helpen de problemen te visualiseren, zoals met de 'veelplegersketen' die werd ontwikkeld voor de aanpak van de veelplegers door de Politie Utrecht. ICT is onontbeerlijk, maar bewijst haar waarde pas als organisaties bereid zijn hun eigen werkprocessen te veranderen. Zonder institutionele innovatie zijn overheidsprestaties met ICT nauwelijks te verbeteren. Innovaties dienen daarom vanuit de processen te worden gestart.

4. Uitvoerders: benut expertise en neem initiatief
Initiatief van onderaf moet worden aangemoedigd. Er moeten teams worden gefor­meerd rond maatschappelijke vraagstukken, niet binnen of vanuit verkokerde orga­nisaties. Het team moet multidisciplinair zijn; bij innovaties in een keten moeten alle betrokken partijen een afgevaardigde in het team hebben. De afgevaardigden moeten een duidelijk mandaat meekrijgen. Ze moeten bereid zijn 'met andere brillen op' naar het probleem te kijken. Ze moeten betrokkenheid tonen om problemen op te lossen en verder kijken dan de grenzen van de organisatie.

5. Bestuurders: geef ruimte en steun
Beslissingen tot samenwerking moeten op hoog ambtelijk en politiek niveau genomen en verdedigd worden. Teams van uitvoerders moeten vanaf dit niveau de opdracht krijgen een bepaald maatschappelijk probleem op te lossen. Op dit niveau moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over commitment aan het team; afgevaardigden moeten goede professionals zijn, niet mensen die toevallig toch niks te doen had­den. Indien organisaties of afgevaardigden zich hier niet aan houden, moeten op het hoogste niveau sancties worden getroffen. Ambtelijke en met name politieke steun in moeilijke tijden is onontbeerlijk. Elke innovatie kent immers tegenslag. Juist als het allemaal wat minder gaat en de resultaten nog wat tegenvallen, is het noodzakelijk dat politici steun geven aan het team om door te gaan.

6. Resultaten: legitimeer het experiment
Resultaat wekt enthousiasme op en vice versa. De bezieling binnen het team groeit naarmate de samenwerking meer resultaten oplevert en de teamleden elkaar leren vertrouwen en waarderen vanwege hun professionaliteit. Bij goed resultaat zullen or­ganisaties die voorheen sceptisch waren en niet wilden participeren, komen aankloppen om ook mee te doen. Het team moet zich 'lerend' en flexibel opstellen. Het moet leren van de eigen fouten en flexibel reageren op veranderde omstandigheden die nieuwe kansen bieden of bedreigend zijn.

7. De politiek: belang bij opschaling
Maak de resultaten zichtbaar: dit stimuleert zowel de uitvoerders als de bestuurders om zich blijvend aan de vernieuwing te verbinden. Als ook burgers van de resultaten kunnen profiteren, wordt de innovatie voor politici ook interessanter om te steunen. Het communiceren van resultaten helpt dus om politici te interesseren voor verbetering van de uitvoering. Zorg dat de innovatie niet als een eenzame best practice te boek komt te staan, maar investeer in de structurele opschaling van de innovatie. Betrek politici en bestuurders bij de analyse van de innovatie en spreek hen aan op het schep­pen van de voorwaarden voor de opschaling. De innovatie komt vanuit de uitvoering; de verantwoordelijkheid voor de brede implementatie ligt bij bestuur en politiek.