Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
   archief december 2005
archief september 2005
archief juli 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief augustus 2004
archief januari 2006
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Nieuwe democratie

'Betere vertegenwoordiging! Beter bestuur! De samenleving aan zet!' De roep om politieke en bestuurlijke vernieuwing wordt met enige regelmaat gehoord. Vervolgens krijgen we discussies over stelselvernieuwing en grondwetswijzigingen. Nieuwe media bieden veel concretere kansen voor politici, bestuurders, journalisten en burgers om vorm te geven aan de democratie.


Politie Haaglanden lanceert 'Hoeveiligismijnwijk.nl'

Door Steven de Jong - Hoe veilig is mijn wijk? Voor het antwoord kunnen inwoners van Den Haag vanaf nu terecht op de site Hoeveiligismijnwijk.nl. Aldaar projecteert de Politie Haaglanden het aantal aangiftes op een plattegrond. Met een aantal muisklikken is een informatieselectie te maken op basis van periode, delict en wijk.

Ziek van het milieu?

13 mei 2000 werd in Enschede een complete woonwijk weggevaagd door de ontploffing van SE Fireworks. Die dag is niet alleen een zwarte bladzijde, het is ook het moment dat externe veiligheid hoog en structureel op de politieke agenda kwam. Nu - vijf jaar later - maken we in het dossier 'Ziek van het milieu?' de balans op. Provincies hebben met risicokaarten kansen op calamiteiten inzichtelijk gemaakt, maar de permanente - en grotere - dreiging van milieuverontreiniging voor de gezondheid van de burger blijft in het ongewisse. Nu milieu-informatie actiever ontsloten moet worden (Verdrag van Aarhus), is het tijd om te onderzoeken hoe we de complexe relatie tussen gezondheid en milieu via nieuwe media het beste kunnen communiceren.

Nuchter omgaan met UMTS blijkt onmogelijke opgave (essay)

Door Steven de Jong - Actiegroepen weten steeds meer burgers te mobiliseren in hun strijd tegen de plaatsing van GSM- en UMTS-zendmasten. Terwijl de regering de telecomsector blijft steunen, zijn al vijftig gemeenten gezwicht voor bezorgde bewoners die gezondheidsklachten toeschrijven aan straling. Dit maakt de overheid tot een onbetrouwbare zakenpartner voor telecombedrijven die tevens tekortschiet in objectieve publieksvoorlichting.

Informatiehuishouding Provincies beknot toegang milieu-informatie

Door Steven de Jong - De toegang tot milieu-informatie is onlangs - conform het Verdrag van Aarhus - verankerd in de Wet milieubeheer en de Wet openbaarheid bestuur. Hoewel van openbaarheid in principe al sprake was, bleek adequate informatievoorziening in gebreke te blijven. "De informatiestructuur binnen overheden is vaak niet helder. Afspraken over wie welke informatie beheert zijn niet gemaakt", stelde een Aarhus-werkgroep vast. Politiek-Digitaal vroeg Provincies wat ze daaraan gaan doen.

Bemoeizuchtige burger bepaalt overheidscommunicatie

Door Steven de Jong - Transparantie! Interactie! Participatie! Bestuurlijk Nederland wordt er wel eens moe van. Burgers eisen openheid in van alles en nog wat, maar als je ze eenmaal op hun wenken bedient zijn ze niet meer geïnteresseerd. Hoe komt dat? Politiek-Digitaal vroeg het ambtenaren die actief bezig zijn met milieucommunicatie en liet er een sociologisch model op los. Conclusie: het zijn de bemoeizuchtige burgers die vorm en inhoud van overheidscommunicatie bepalen. Jan met de Pet wordt niet bereikt.

Rechtomteweten.nl – lokale industrie en de extra kans op kanker

Door Steven de Jong - Risicokaarten voor calamiteiten met gevaarlijke stoffen zijn er al, maar burgers hebben niet tot nauwelijks inzicht in de milieugevaren die hen permanent bedreigen. Dat was voor Eric van Kaathoven van de Gelderse Milieufederatie reden om de pilot Rechtomteweten.nl te starten. Zijn risicokaart bracht het extra risico op kanker ten gevolge van lokale industrie in beeld. Politiek-Digitaal nam het unieke project onder de loep en sprak met Van Kaathoven. “Nu moet de Rijksoverheid dit initiatief oppakken als landelijk project. Tot op heden is dat niet gebeurd.”

Sussen, alarmeren of realistisch communiceren?

Door Steven de Jong - Burgers hebben een scheef beeld van de risico’s in hun leefomgeving. En daarom is risicocommunicatie essentieel voor een beter risicobewustzijn. Belangrijk is dat een burger de informatie opneemt en er naar handelt. Dat vergt een doelgroepgerichte communicatiestrategie. De vraag is niet alleen hoe je dat afstemt op verschillende typen burgers, maar ook of je bepaalde informatie beter kan verzwijgen om paniek te voorkomen.

Verdrag van Aarhus: milieu-informatie ontsloten

Door Steven de Jong - Op 25 juni 1998 werd in de Deense havenstad Aarhus het 'Verdrag van Aarhus' aangenomen. Het verdrag regelt de toegang tot milieu-informatie, de inspraak bij besluitvorming en de toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. Het Verdrag is via Europese richtlijnen sinds 14 februari 2005 grotendeels verankerd in de wet milieubeheer (Wm) en de wet openbaarheid bestuur (Wob). Wel zit er een grote speelruimte tussen de minimumvereisten en de eigen invulling die overheidsinstanties aan de richtlijnen mogen geven. Dit artikel bespreekt de inhoud van die richtlijnen, de bredere definiëring van het begrip milieu-informatie en de zogenaamde ambitieniveaus.

Overheid in de overgang

Duurzaam energiegebruik, mobiliteitsproblemen en de hervorming van de verzorgingsstaat zetten het sturend vermogen van de overheid onder druk. Strikte beleidscategorieën, organisatieplannen of managementmethoden zijn moeilijk te handhaven. Vernieuwen betekent dus grenzen verleggen. Politiek-digitaal vroeg ambtenaren en consultants naar hun visie op en ervaringen met 'grenzenwerk'.

Bureaucratisch duel België-Nederland nog niet beslist

Door Steven de Jong - 'Zes redenen om morgen te emigreren', luidt de ondertitel van het boek 'Belgen doen het beter'. Afgelopen donderdag werd het 'bevlogen pleidooi voor een betere overheid' van de bestuurskundigen Noor Huijboom en Jorrit de Jong overhandigd aan staatssecretaris Medy van der Laan en haar Belgische collega Vincent van Quickenborne. Anders dan bij conventionele boekpresentaties, beklommen Huijboom en De Jong niet het spreekgestoelte. Zelfs het boek overhandigden ze niet persoonlijk aan de politici. Die eer viel te beurt aan twee hoofdpersonen uit 'Belgen doen het beter'. Een Turkse ondernemer die vastliep in het woud van Nederlandse vergunningen en regels. En een Argentijnse migrant die in een moeizaam traject zit om Belg te worden.

Het managen van ongeduld

Door Peter Aubert - Om een duurzame samenleving te krijgen, moeten technieken, mensen en systemen veranderen. Daarvoor zijn coalities nodig van rijksoverheid, bedrijven, milieubeweging en gemeenten. Een belangrijke vaardigheid daarbij is het managen van ongeduld.

Cerfontaine: "Overheid frustreert oplossingen burgers en bedrijven"

Door Steven de Jong - "Als de overheid zich ergens mee bemoeit, gaat het vrijwel altijd mis of wordt de boel vertraagd." Dat zei Gerlach Cerfontaine, president-directeur van Schiphol, zondag in Buitenhof. Volgens hem moeten politieke gezagsdragers met een totaalvisie op de samenleving komen. Vervolgens moeten zij ondernemingen en burgers mobiliseren voor het bedenken van oplossingen, de invulling en de uitvoering ervan. "Het kabinet moet de leiding nemen over een visie en dan wegwezen", aldus de luchthavenbaas.

Veel initiatieven, weinig duurzame sturing

Door Ineke Lemmen - Voor het oplossen van hardnekkige milieuproblemen zijn systeemveranderingen nodig. Belangrijk is een open overheid, die ruimte geeft aan burgerparticipatie en particuliere initiatieven. De overheid heeft de juiste omstandigheden gecreëerd maar is er voldoende duurzame sturingskracht gemobiliseerd?

De automobilist en de hangjongere

Door Jorrit de Jong - Carpoolstroken, flitspalen, transferia; op zoek naar duurzame mobiliteit regent het beleidsinitiatieven. Maar de automobilist lapt ze aan zijn laars. Hij is per definitie een free rider. Over hangplekken, beleidsresistentie en de grenzen van de maakbaarheid.

Niet wachten op de politiek

Door Jan Schrijver - Om echt moeilijke beleidsproblemen aan te pakken zijn systeeminnovaties nodig. Daarvoor moeten we niet op een leidende rol van de politiek wachten. Transities komen eerder voort uit autonome maatschappelijke initiatieven.

Transparante transitie

Door Ytsen Deelstra - Ons huidige mobiliteitsysteem zorgt voor milieuproblemen. Het realiseren van duurzame concepten kan niet zonder samenwerking tussen publieke en private partijen. Maar hoe doe je dat effectief en eerlijk?

Vernieuw de vernieuwing

Interactief beleid was 10 jaar geleden de grote belofte. Wilbert Willems (zie afbeelding hierboven) riep met zijn motie de regering op tot bestuurlijke vernieuwing. Nu is het tijd voor evaluatie. Is interactief beleid nog wel van deze tijd? Gasthoofdredacteur Thom de Graaf: “We staan voor een nieuwe fase”.

Interactief beleid is helemaal niet zo democratisch

Door Steven de Jong - Interactief gebiedsbeleid heeft de deur geopend voor maatschappelijke partijen, maar laat qua democratisch gehalte nog te wensen over. Instrumenten die het democratisch proces legitiemer en representatiever kunnen maken, zoals ‘deliberatieve referenda’ en ‘voucher-systemen’ worden niet uit de kast gehaald.

Chaostheorie pleit voor minder sturing in publiek domein

Door Steven de Jong - Bent u een voorvechter van directe democratie, participatie en zelfregulering van burgers? Of schuilt er zelfs een ware anarchist in u? U hoeft uw opponenten niet langer te vervelen met geiten-wollen-sokken-idealen. De chaostheorie uit de exacte wetenschappen kan ook toegepast worden in het publieke domein. Door bestuurders iets te laten zien van de blijvende onvoorspelbaarheid in fysieke systemen, kan worden bevorderd dat zij beter omgaan met onvoorspelbaarheid in sociale systemen. Gewenste ontwikkelingen in een lokale leefomgeving kunnen volgens de wetten van de chaostheorie beter niet bepaald worden door centraal sturende overheden, maar juist door regionale actoren. De chaostheorie is daarmee een pleidooi voor minder regelgeving en meer stimulans van burgers in hun zelfregulerend vermogen.

Maak gebiedsgericht beleid democratisch en daadkrachtig

Door Steven de Jong - Prestaties leveren was tot voor kort inferieur aan overleg plegen en consensus vormen. Nu blijkt dat diverse gebiedsdoelen niet gehaald worden, wil men meer prestatiegericht te werk gaan. Gebiedscontracten zijn een mogelijke oplossing voor dit prestatieverzuim, maar zijn geen medicijn voor de slechte regie en beleidsprocessen in het huidige interactieve beleidsgebied.

Interactieve beleidsvorming of maatschappelijk contract?

Door Thom de Graaf - De discussie over interactief beleid wordt gevoerd vanuit een verkeerd uitgangspunt: de overheid neemt de volle verantwoording voor een maatschappelijk probleem op zich. We staan voor een nieuwe fase waarbij een maatschappelijk contract burgers, bedrijven en overheid samen verantwoordelijk maakt voor beleid.

De motie Willems

In 1993 diende Wilbert Willems een motie in: “De Kamer verzoekt de regering te experimenteren met het op diverse wijze voorleggen van maatschappelijke problemen en beleidsvoornemens aan burgers…”

Wilbert Willems blikt terug

Door Wilbert Willems - 10 jaar geleden voerden we al discussie over een gekozen burgemeester, het districtenstelsel en het referendum. Naar aanleiding van de commissie Deetman diende ik de motie over interactief beleid in. Sindsdien zijn er nauwelijks fundamentele keuzes gemaakt en is het tijd om te evalueren.

Interactief en representatief: een onmogelijke combinatie?

Door Liesbeth Spies - Niet alle onderwerpen lenen zich voor een interactieve aanpak. Bovendien levert interactieve beleidsvorming spanning op met de representatieve democratie. CDA-kamerlid Spies: “Wij zijn buitengewoon interactief”.

Interactieve beleidsvorming: een mythisch begrip

Door Jan Schrijver - Interactief beleid heeft in de jaren 90 een belangrijke functie als denkmodel vervuld. Inmiddels is dit een softe en versleten term. We hebben nieuwe ideaaltypes nodig om naar toe te werken.

Politieke dilemma’s rond interactieve beleidsvorming

Door Guido Enthoven - Interactieve beleidsvorming is ‘common practise’ geworden binnen het openbaar bestuur. De rol van de politiek bij interactief besturen is echter nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Directeur van het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) Guido Enthoven beschrijft zes concrete dilemma’s.

Minister Hoogervorst wil twee partijen stelsel

Door Steven de Jong - "De Nederlandse politiek is kluitjespolitiek geworden. Net als kluitjesvoetbal, is dat niet om aan te zien." Dat zei minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid vandaag in Buitenhof. Eerder deze week schreef hij in Elsevier een essay over de Nederlandse politiek tussen 1994 en 2002. Een stelsel met twee partijen of coalities van partijen zou de politieke stabiliteit volgens hem ten goede komen. "Verkiezingen zouden in essentie een wedstrijd moeten zijn tussen twee politieke blokken."

Campagne Emancipatie & Integratie: 'Thuis in Nederland? Doe mee!'

Door Steven de Jong - Gesluierde vrouwen in delftsblauwe kledij? U treft ze aan in bus- en tramhokjes. De beelduitingen maken deel uit van de publiekscampagne 'Thuis in Nederland? Doe mee!'. Een initiatief vanuit de Rijksoverheid om participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen aan lokale activiteiten te bevorderen. Op 23 februari verklaarde minister Verdonk de campagne officieel voor geopend op het congres 'Emancipatie en Integratie' in stadsdeelhuis Amsterdam-Noord.

Maarten van Rossem: 'Nederland lijdt aan angstpsychose'

Door Steven de Jong - "Wie zijn wij om allochtonen in te burgeren met verhaaltjes over hoe fijn het wel niet was vóórdat zij kwamen? Wat voor normen en waarden denken we hen op te kunnen leggen? Er is geen enkele historische grond voor een typering van de Nederlandse ziel en van een nationale identiteit is al helemaal geen sprake. Het valt best mee met dat integratieproces. Decennia heeft het immers geduurd om van Brabanders enigszins notabele Nederlanders te maken. Dit land verkeert gewoon in een angstpsychose!", aldus Maarten van Rossem. Hij sprak in het kader van de Boekenweek 2005 over de identiteit van ons vaderland, of beter gezegd: het ontbreken ervan.

Wobject proxying mislukt. Wellicht is het geproxiede wobject verwijderd.
Partij kiezen!

De Volkspartij tegen Enge Buren van Van Kooten en De Bie leek ooit een bizarre fantasie. Inmiddels haalt de werkelijkheid de satire dagelijks in. Tijd dus om het absurde serieus te nemen! Politiek-digitaal onderzocht de nichemarkt voor nieuwe partijen. Gasthoofdredacteur Philip van Praag: De Partij voor de Dieren maakt een goede kans om door te breken.

Reële kans voor 'politieke dieren'

Door Philip van Praag - Het zal de LPF lukken zich blijvend te vestigen in de Nederlandse politiek. Maar hoe ziet de toekomst van andere nieuwkomers eruit? De kiezer bedrijft inmiddels weer vertrouwde links-rechts politiek. Toch is er zeker ruimte voor nieuwe partijen. 'Dierenrechten zijn ondervertegenwoordigd.'

De Loterijpartij: Uw kans op democratie

Door Arjan Widlak en Omar Ramadan - De Loterijpartij wil politieke functies verdelen volgens het loterijprincipe. Dat deden de Grieken in Athene immers ook. Naast een democratisch recht komt dan de democratische plicht te staan. 'Ga stemmen en win een belastingvrij jaar!'

De Peilingpartij: Kies voor de mening van Nederland!

Door Kasper Heijting en Mei Li Vos - De Peilingpartij vertegenwoordigt alle Nederlanders. Niet slechts een beperkte achterban. Zij peilt dagelijks wat er leeft bij de Nederlanders en neemt de standpunten van de meerderheid in. De actualiteit vraagt immers om nieuwe inzichten!

Interview - Partij van de Toekomst

Door Erik van Heeswijk - De Partij van de Toekomst, ook wel de feestpartij, is ervoor om in alle facetten van het leven weer een feest en een lach terug te krijgen. Zo wil de partij het huidige ongenoegen te lijf gaan. Lijsttrekker Johan Vlemmix, ook bekend van de Oranje Fanclub en de vele ludieke TV-optredens (o.a. Ter Land, Ter Zee en in de Lucht), opteert er daarom voor een Minister van Feest in te stellen.

Interview - AVD, De Alliantie voor Vernieuwing en Democratie

Door Erik van Heeswijk - De Alliantie voor Vernieuwing en Democratie, kortweg AVD, is een nieuwe partij die de vernieuwing, zoals Pim Fortuyn die voorstond, wil voortzetten. Onder de oprichters van de partij bevinden zich ook ex-LPF ers. De dienstbaarheid en transparantie van de overheid naar de burger is het belangrijkste speerpunt van de Alliantie en haar lijsttrekker IJsbrand van der Krieke.

Partij kiezen!

De Volkspartij tegen Enge Buren van Van Kooten en De Bie leek ooit een bizarre fantasie. Inmiddels haalt de werkelijkheid de satire dagelijks in. Tijd dus om het absurde serieus te nemen! Politiek-digitaal onderzocht de nichemarkt voor nieuwe partijen. Gasthoofdredacteur Philip van Praag: De Partij voor de Dieren maakt een goede kans om door te breken.

Stemadviezen van het middenveld

Door Tamara Metze - Maatschappelijke organisaties en vakbonden voeren net als politieke partijen campagnes voor de verkiezingen. Compleet met posters, e-cards en stemwijzers. 'Uw stem kan ernstige schade toebrengen aan het milieu'.

Partijen zonder mening winnen op Stemwijzer.nl

Door Richard Arendsen - Stemwijzer.nl verstrekt onjuiste adviezen aan kiezers met minder uitgesproken meningen. Door een oneerlijke puntentelling van het programma hebben partijen met veel neutrale standpunten meer kans om op nummer één te eindigen. Dat blijkt uit een grondige statistische analyse van Richard Arendsen op Politiek-digitaal.

Opgepast overal burgers!

Met de nieuwe media hebben burgers talloze mogelijkheden gekregen om hun overheid aan te spreken. Over het opstellen van een wijkplan of over het ruimen van lammetjes. Om ideeën aan te dragen of om hun gal te spuien. Om een volksvertegenwoordiger te kiezen of om het systeem omver te werpen. Is er sprake van de opkomst van een digitaal burgerschap of moeten bestuurders vrezen voor een voortdurende pain in the ass?

De burger als kiezer: een kritische analyse van de StemWijzer

Door Loek Groot - Een kwart van het electoraat liet zich adviseren door de StemWijzer. Driekwart van de gebruikers vond het een redelijk tot zeer bruikbaar hulpmiddel; een meerderheid hield bij de stemkeuze rekening met het advies. Maar een kritische analyse leert dat het in werkelijkheid niet meer is dan een vraag-antwoord spelletje.

De burger als beleidsmaker: het alternatief voor rokerige zaaltjes

Door Liesbeth Augustijn - 'StadiOnline' heette het participatie-experiment in de Stadionbuurt van het Amsterdamse stadsdeel Oud Zuid. Daar konden 250 buurtbewoners deelnemen aan een burgerpanel dat in een half jaar tijd tweeëntwintig thema's behandelde die in de wijk spelen. Met hun vingerafdruk kregen ze toegang tot een beveiligde site waarop ze konden discussiëren en stemmen.

De burger als controleur: afrekenen met de politici via het net

Door Alinda van Bruggen - De burger wil af van de ontoegankelijkheid, ongrijpbaarheid en ondoorzichtigheid van de politiek. Hij wil volksvertegenwoordigers kunnen controleren, beoordelen en bijsturen. Met een goede informatievoorziening vormt internet daarvoor het medium bij uitstek. En een digitale Rekenkamer is wellicht het instrument bij uitstek.

Jongerenparticipatie: Passen jongeren en politiek wel bij elkaar?

Helmond laat jeugd meepraten’, ‘Jeugd praat over drugs’, ‘Zeeuwse politie leidt jongerenpanels’, ‘Idee jeugd slaat aan’. Zo maar vier recente koppen uit de landelijke en plaatselijke pers. Jongerenparticipatie leeft! Maar leeft de politiek bij jongeren? Het opkomstpercentage bij de verkiezingen is onder jongeren het laagst. Veel jongeren lijken zich weinig voor politiek te interesseren. Hoe kunnen politiek en jongeren beter op elkaar aansluiten?

Burgers beïnvloeden politieke agenda via 'fotoblog' Haags raadslid

Door Steven de Jong - Graffiti, zwerfvuil, een vernield tuinhekje, een opgebroken weg, hangjongeren of gewoon een gevaarlijk kruispunt. Lokale problematiek waar burgers mee in hun maag zitten. Toch klimt niet iedere buurtbewoner in de pen om zijn of haar ongerief aan de 'geachte wethouder' kenbaar te maken. Marieke Bolle, kandidaat gemeenteraadslid voor de PvdA in Den Haag, heeft daar iets op gevonden. Via haar site Hetbolleoog.nl kunnen burgers sinds kort foto’s uploaden van plekken en gebeurtenissen in de stad, met als doel deze zaken op de politieke agenda te krijgen. “Uw verbeelding aan de macht!”, luidt Bolles boodschap aan burgers.

Monopoliepositie werd Fathers 4 Justice fataal

Door Steven de Jong - Eén van de meest succesvolle agendasetters van de afgelopen tijd is ongetwijfeld Fathers 4 Justice (F4J), een actiegroep van gescheiden vaders die strijdt voor eerlijke omgangsrechten met hun kinderen. Ze maakten 'vaderrechten' tot een begrip door als Batman, Robin of Spiderman overheidsgebouw na overheidsgebouw te beklimmen. De actiegroep werd een beweging op zich; een succes dat, naar nu blijkt, haar ondergang is geworden.

Zweven en surfen

Volksvertegenwoordigers en hun partijen zetten voorzichtig de eerste stappen in cyberspace. Maar van hen alleen moet de vernieuwing van de democratie niet komen. De media staan evenzeer voor de opgave zichzelf opnieuw uit te vinden. Gasthoofdredacteur Jaap de Bruijn ziet in ieder geval veel ruimte voor verbetering: 'Journalisten moeten, net als politici, het web nog leren gebruiken.'

Voorboden van een nieuwe journalistiek

Door Jaap de Bruin - We hoeven niet te blijven wachten tot politici de interactie met hun kiezers via internet regelen. Er ontstaat steeds meer politieke activiteit buiten hen om op internet. En niet alleen door fanatiekelingen. Gasthoofdredacteur Jaap de Bruijn: 'Als politieke journalisten én politici de ontwikkelingen op het net beter gevolgd zouden hebben, waren ze nooit zo overvallen door het succes (in de peilingen) van professor Pim.'

Oud papier in een nieuw jasje - De strijd om de jonge lezer

Door Steven de Jong - Journalistiek Nederland heeft er een zware dobber aan. Hoeveel proefabonnementen je er ook tegenaan smijt, jongeren van nu weigeren zich te binden aan krant noch blad. Hebben de gedrukte bladen hun langste tijd gehad in het door internet opgeschudde medialandschap of is er toch nog licht aan de horizon?

Doubleclicks & Doublechecks

Door Jorrit de Jong - Via internet je visvergunning aanvragen is prachtig. Elektronisch stemmen op afstand is wat moeilijker. Daar moeten we nog even op wachten. Informatie over partijen en kandidaten is al wel digitaal beschikbaar. Maar valt er ook echte democratische vernieuwing te verwachten van de nieuwe media? Of moeten we ons hoeden voor het tegendeel? 'Probeert u eens drie verschillende stemwijzers in te vullen en zelf consistent te zijn: de kans is erg groot dat u drie verschillende stemadviezen krijgt.'

Siteseeing in verkiezingstijd

Door Joan Arensman - Websites met nieuws over de verkiezingen schieten de afgelopen maanden als paddestoelen uit de grond. Politiek leeft, ook op Internet. Politiek-digitaal interviewde de redactie van drie politieke nieuwssites: Stemhok, NederlandKiest en BinnenhofseZaken. Belangrijkste conclusie: de sites benaderen de verkiezingen totaal verschillend.

Systeem, open u

'Wij willen onze soevereiniteit terug. Wij willen beter vertegenwoordigd worden. Wij willen beter bestuurd worden.' 'NRC Handelsblad' en Politiek-digitaal publiceren het manifest 'Systeem, open u'. De auteurs Guido Enthoven, Jurgen van der Heijden en Jan Schrijver doen zes voorstellen voor democratische vernieuwing. Maar gasthoofdredacteur Jouke de Vries vindt hun manifest niet radicaal genoeg.

Systeem zelf probleem

Door Jouke de Vries - Guido Enthoven en Jurgen van der Heijden hebben een pamflet geschreven, 'Systeem, open u'. Daarin doen ze zes voorstellen voor democratische vernieuwing. Maar het pamflet is niet radicaal genoeg, schrijft Jouke de Vries. 'De belangrijkste verandering die nodig is, is het doorbreken van de gesloten managementcultuur die onder Paars hoogtij vierde.'

Systeem, open u (Deel 1 - Analyse)

Door Guido Enthoven, Jurgen van der Heijden en Jan Schrijver - 'We willen onze soevereiniteit terug. We willen beter vertegenwoordigd worden. We willen beter bestuurd worden.' Guido Enthoven, Jurgen van der Heijden en Jan Schrijver richten het woord tot de volksvertegenwoordigers en bestuurders van Nederland. Ze doen zes concrete voorstellen voor democratische vernieuwing. Hieronder volgt deel 1, de analyse. 'Hoe komt het toch dat we vooral een beeld hebben van ritselen, rechtpraten, risicomijden en regeldrift?'

Systeem, open u (Deel 2 - Ideeën)

Door Guido Enthoven, Jurgen van de Heijden en Jan Schrijver - 'We willen onze soevereiniteit terug. We willen beter vertegenwoordigd worden. We willen beter bestuurd worden.' Guido Enthoven en Jurgen van der Heijden richten het woord tot de volksvertegenwoordigers en bestuurders van Nederland. Ze doen zes concrete voorstellen voor democratische vernieuwing. Hieronder volgt deel 2 met hun concrete ideeën. 'Een regeerakkoord van meer dan 10 pagina's is fnuikend voor het innovatief vermogen van de overheid.'

Systeem, open u (Deel 3 - Slot)

Door Guido Enthoven, Jurgen van der Heijden en Jan Schrijver - 'We willen onze soevereiniteit terug. We willen beter vertegenwoordigd worden. We willen beter bestuurd worden.' Guido Enthoven, Jurgen van der Heijden en Jan Schrijver richten het woord tot de volksvertegenwoordigers en bestuurders van Nederland. Ze doen zes concrete voorstellen voor democratische vernieuwing. Hieronder volgt deel 3, het slot. 'Open de rijen, vrienden. Open het systeem.'

Fortuyn bewijst dat 'systeem' prima werkt

Door Anton Zijderveld - 'De huidige populariteit van Pim Fortuyn, die zich tegen "het systeem" keert, bewijst dat onze democratie functioneert.' Dit stelt Anton Zijderveld in zijn reactie op het manifest. 'Wanneer ons openbaar bestuur een beetje dimt, komt de "civil society" waarin mensen zelf hun problemen bespreken en aanpakken, vanzelf beter uit de verf.'

Volksvertegenwoordiging moet worden afgeschaft

Door Roel in 't Veld en Albert-Jan Kruiter - Het huidige stelsel van vertegenwoordigende democratie is failliet, schrijven Roel in 't Veld en Albert Jan Kruiter in deze reactie op het manifest 'Systeem, open u'. Interactieve processen en verkiezingen voor regionale controle- en uitvoeringsorganen zullen nieuwe passie en creativiteit losmaken.

Enige wenken voor democratische vernieuwing

Door Sanderijn Cels - 'De dreun die Fortuyn heeft uitgedeeld, is verpletterend.' Op woensdag 13 maart publiceerden Bram Peper, Arnold Heertje en Lennart Booij in 'de Volkskrant' een oproep voor democratische vernieuwing. Want 'ons land verdient moderne politiek'. Hieronder volgt een samenvatting van hun artikel.

Burgers, spring van het dek en globaliseer

Door Steven de Jong - In 1602 gaf Nederland met de VOC de aanzet tot de globalisering van economieën. Nu, ruim vierhonderd jaar later, kampen we met een compleet verinstitutionaliseerde globalisatie. Multinationals en supranationale overheidsorganen waar we nauwelijks grip op hebben. Kunnen we nog het roer overnemen van de stuurloze VOC-schepen van de 21ste eeuw, of wordt het tijd om als anti-globalist het systeem omver te werpen? Thomas Friedman ziet heil in geen van beiden. Na de staten en bedrijven is het nu de beurt aan individuen om te globaliseren, meent de auteur van het boek 'The World is Flat'.

Kiezers adviseren favoriete lijsttrekker via nieuwe website

Door Steven de Jong - Kiezers die menen dat de campagne van hun lijsttrekker beter kan, kunnen vanaf vandaag hun wijze raad kwijt op Watwilnederland.nl. De Tweede Kamer fractie van D66 is erg blij met de nieuwe site. “Pechtold en Bakker zullen er zeker hun voordeel mee doen!”, zo laat een woordvoerder aan de makers weten.

Nieuws

Nieuwe service Postbus 51 geeft burgers informatie op maat maandag 23 januari 2006, In 2006 gaan nieuwe regelingen in, wijzigen bestaande regelingen en komen regelingen te vervallen. Voor veel burgers is niet duidelijk wat er precies voor hen veranderd wordt. Daarom heeft Postbus 51 sinds kort een service opengesteld, waarmee burgers informatie op maat krijgen. Op basis van vragen over leeftijd, verblijfplaats, burgelijke staat en arbeidssituatie genereert de website Postbus51.nl een overzicht van alle relevante wijzigingen voor de betreffende persoon.
Icoon eigen nieuwsbericht Pragmatischer kijk op e-democracy

Van onze redactie vrijdag, 9 december 2005 - “Eerder werd interactief beleid veelal gevoerd vanuit idealistische motieven die voortkomen uit een participatief democratisch ideaal,” zo vertelde Krijn van Beek van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), “nu wordt daar pragmatischer tegenaan gekeken. We kunnen stellen dat er altijd iemand is die het beter weet dan wij. In welke samenstelling we ook met elkaar spreken, er loopt altijd iemand buiten rond die er meer van weet. Het gebruiken van die kennis is nu veel vaker de aanleiding voor e-democracy of interactief beleid. Vanuit die gedachte is het ook vanzelfsprekender dat het initiatief bij ambtenaren ligt.” Van Beek werkte in een noodtempo een alternatief model voor interactieve beleidsvorming uit op de expertmeeting E-democracy die door Politiekonline werd georganiseerd.Bewindslieden hebben 50 nevenfuncties zonder toestemming donderdag 1 september 2005, Balkenende schrijft vandaag aan de Kamer dat de bewindslieden uit zijn kabinet massaal blijken bij te klussen zonder dat daarvoor toestemming is gevraagd of gegeven. Hij betreurt dit zeer. De Kamer had gevraagd om deze gegevens nadat minister Veerman in opspraak raakt wegens het vertegenwoordigen van zijn bedrijf en zijn lidmaatschap in diverse comités van aanbeveling. Minister Pieter van Geel blijkt Veerman echter nog te overtreffen met maar liefst elf nevenfuncties.
Regering overweegt participatieplicht jongeren tot 23 jaar maandag 4 juli 2005, De regering overweegt een specifieke groep jongeren een participatieplicht op te leggen. Het gaat om jongeren zonder startkwalificatie, uitkering en zorgtaken. Doelstelling is om deze jongeren tussen de 18 en 23 jaar hierdoor een betere kans op een baan te geven.
participatiewijzer voor gemeenten maandag 23 mei 2005, De gemeenten Zoetermeer en Dordrecht, Cistron, een van de twee dominante softwareleveranciers aan gemeenten, en XPIN hebben samen de participatiewijzer voor gemeenten gelanceerd. Op de site staan 50 werkvormen, "ideeën voor manieren om bewoners bij projecten te betrekken" zoals allerlei soorten bijeenkomsten, klanbordgroepen en panels. De site bevat ook tips over de opzet van het interactieve traject. Wie wat meer achtergronden en praktijktips zoekt kan eens een kijkje nemen in de handleiding interactief werken die United Knowledge enkele jaren geleden voor Amsterdam Oud-Zuid ontwikkelde.
Icoon eigen nieuwsbericht Risicokaarten en de angst voor terreuraanslagen

Van onze redactie dinsdag, 3 mei 2005 - Na de vuurwerkramp in Enschede concludeerde de commissie-Oosting dat burgers te weinig zicht hebben op risicovolle situaties in hun directe leefomgeving. Daarop ontwikkelden Provincies risicokaarten die via internet communiceren hoeveel slachtoffers er kunnen vallen bij een ontploffing, brand of gaslek op risicovolle locaties. Nu – vijf jaar later – ligt bestuurlijk Nederland met elkaar overhoop, want volgens minister Remkes van Binnenlandse Zaken worden terroristen met deze risicokaarten op hun wenken bediend.Icoon eigen nieuwsbericht PvdA: "Kabinet negeert recht burgers om milieusituatie te kennen"

Van onze redactie donderdag, 28 april 2005 - "Het Verdrag van Aarhus wordt zo minimaal mogelijk ingevuld. De geest van het verdrag - het recht van burgers om de milieusituatie in hun leefomgeving te kennen - wordt totaal genegeerd." Dat zegt PvdA-Kamerlid en woordvoerder milieubeleid Diederik Samsom in een interview aan Politiek-Digitaal.Burgerinitiatief op de agenda maandag 11 april 2005, Niesco Dubbelboer (PvdA) verwacht dat het presidium, het dagelijks bestuur, van de Tweede Kamer binnen enkele weken het burgerinitiatief mogelijk zal maken. Zo'n ander half jaar geleden werd een motie die dit mogelijk moest maken met een krappe meerderheid aangenomoen. Dit betekent dat wanneer 15.000 mensen een handtekening zetten, of dit nu een wetsvoorstel is of een onderwerp voor discussie, dan is de Tweede Kamer straks verplicht dit te behandelen.
Een nieuwe lente, want gedeputeerden bloggen woensdag 6 april 2005, Een nieuwe lente in Noord-Brabant waar de Commissaris van de Koningin, Hanja Maij-Weggen, en de gedeputeerden vanaf deze lente een weblog bijhouden. De bestuurders hopen zo de communicatie met de burgers te verbeteren en mee te tellen. Het grote voorbeeld is Gerrit Zalm die zeer bedreven wordt genoemd in het vullen van zijn weblog.
Woordvoerders vinden journalisten onbetrouwbaar woensdag 6 april 2005, Het Vakblad Communicatie ondervroeg 255 woordvoerders via een online enquete over journalisten. Zij menen dat journalisten hun informatie slecht checken, vaker niet dan wel, slecht hoor en wederhoor toepassen, terzake onkundig zijn en zich slecht voorbereiden. Woordvoerders vinden journalisten wel lui, maar niet corrupt. Slechts 7,5% acht journalisten omkoopbaar.
Oude garde helpt het Paasakkoord erdoor zaterdag 2 april 2005, Met soms onnavolgbare redenen - D66 is een te kleine partij om het kabinet te laten vallen - heeft de oude D66 garde het Paasakkoord door het partijcongres geholpen. Hans van Mierlo, die zich eerder kritisch uitliet, gaf op het congres z'n zegen aan het Paasakkoord in een gedragen betoog, nadat eerder anderen als Thom de Graaf, Jan Terlouw en vele anderen prominenten dat deden. Er waren weinig woorden van kritiek op het kabinetsbeleid van de afgelopen twee jaar te horen van een verder bedeesd congres.
Geen stemrecht op D66 congres 1 aprilgrap? vrijdag 1 april 2005, Leden die zich na 31 maart 00:00, oftewel 1 april, hebben aangemeld ontvangen van Aletta Hekker, directeur Landelijk Bureau D66, een email waarin staat "U heeft zich aangemeld na woensdag 30 maart, 00.00, wat betekent dat u geen stemrecht krijgt voor het congres". Op woensdag 30 maart stond op de D66 website dat mensen die zich na dinsdag 29 maart 12:00 hadden aangemeld geen stemrecht kregen wegens technische problemen bij de verwerking van de nieuwe aanmeldingen. Op dat moment waren er 160 nieuwe leden na 29 maart 12:00 aangemeld. Kort daarna kon op de site van D66 gelezen worden dat dankzij de inspanning van vrijwilligers de aanmeldingen toch verwerkt konden worden en deze mensen mochten stemmen. Na de oproep van verschillende publieke omroepen, zegt D66 een onderzoek in te stellen bij nieuwe leden, die hangende het onderzoek geen stemrecht hebben. D66 verwijst daarbij naar het regelement. Wat dit onderzoek inhoudt en hoe lang dat duurt wordt daarbij niet vermeld. De nieuwe leden ontvangen een email waarin duidelijker taal wordt gesproken en hen het stemrecht wordt ontzegd.
Website Tweede Kamer wint Webflopprijs 2005 donderdag 31 maart 2005, Frans Weisglas nam de prijs voor het niet benutten van de mogelijkheden van Internet in ontvangst namens de Tweede Kamer. "De tijd dat een site beter was dan geen site is voorbij" stelt de jury, die vindt dat de Tweede Kamer een voorbeeldfunctie zou moeten hebben als het gaat om interactie met de burger, maar die voorbeeldfunctie bepaald niet heeft.
Icoon eigen nieuwsbericht Minister Hoogervorst wil twee partijen stelsel

Van onze redactie zondag, 13 maart 2005 - Volgens minister Hoogervorst van Volksgezondheid is het in een twee partijen stelsel makkelijker om vier jaar lang "consequenter" te regeren. In Buitenhof verwees hij vandaag naar internationaal onderzoek, waaruit blijkt dat Nederland met de "afslachting van Lubbers III en paars II" tot de top tien behoort van landen met de grootste politieke aardverschuivingen in het afgelopen decennium.Themacommissie Ouderenbeleid voert internetdiscussie dinsdag 31 augustus 2004, De Tweede Kamer vernieuwt haar werkwijze. De themacommissie ouderenbeleid moet de verschillende portefeuilles kunnen overstijgen en het ouderenbeleid in al z'n aspecten kunnen aanpakken. De ambitie is om de agenda voor langere tijd te bepalen. De eerste themacommissie is gevormd rond ouderenbeleid, andere thema's zullen volgen. Via een internetdiscussie wil de commissie burgers de ruimte geven onderwerpen en ideeën aan te dragen.
Europese bijdrage voor "Web in de wijk" woensdag 18 augustus 2004, Flevoland.nl - Het project “Web in de wijk” krijgt een Europese bijdrage van ruim 360.000 euro. Deze bijdrage past in de afspraken die de provincie en de gemeente Almere hebben gemaakt in het Ontwikkelingsconvenant 2000-2006. De aanvraag voor het project “Web in de wijk”is ingediend door de Stichting Kennisstad Almere en het project wordt uitgevoerd door stichting De Schoor.