Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
   archief oktober 2006
archief september 2006
archief augustus 2006
archief juli 2006
achief juni 2006
archief mei 2006
archief april 2006
archief maart 2006
archief februari 2006
archief januari 2006
Nieuws en discussie
Archief Europa 2005
Archief Europa 2004
Agenda van Europa
Links
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Gegevensuitwissing en bewaarplicht
< Judith van Heeswijk >
zondag, 10 april 2005
Judith van Heeswijk is adviseur bij het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie

Het burgerpanel is verdeeld over gegevensuitwisseling in het kader van veiligheid. Ook al wordt er terrorisme mee bestreden. Niet alleen zijn er plannen om bestaande gegevens uit te wisselen, ook worden gegevens verzameld en langdurig bewaard over alle burgers, verdacht of niet. Uw zoekactie op Google bijvoorbeeld wordt dan jarenlang bewaard. Hier lijkt het dilemma tussen privacy en recht enerzijds en veiligheid anderzijds duidelijk naar voren te komen.

In Europa wordt op dit moment wetgeving voorbereid die regelt dat allerlei gegevens bewaard moeten worden. Zo moeten emails, sms, mobiele en vaste telefoongesprekken worden verwerkt en opgeslagen. Deze wet wordt opgesteld om strafbare feiten, zoals terrorisme, te voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen. Minister Donner bereidt daarom in Nederland ook wetgeving voor die binnen de toekomstige Europese maatregelen past.

Tegenstanders
Tegenstanders van deze maatregelen uit ons burgerpanel wijzen op de privacy die in het geding komt. Want wat zou er gebeuren als dat met de normale post gebeurt, volgens een tegenstander zou dat leiden tot massale protesten. Ook wordt de ironie van het geheel benadrukt: De burgerlijke vrijheden worden onder druk van terroristen aangetast. Meer fundamentele kritiek is de reactie dat deze wetgeving ervan uit gaat dat we allemaal crimineel zijn.

Andere argumenten
Wat niet door tegenstander genoemd wordt maar wat wel een vaker gehoord bezwaar is, is dat nationaal honderden en internationaal duizenden providers verplicht worden databases op te bouwen met zeer privacy gevoelige gegevens. Er niet kan niet worden verzekerd dat die allemaal veilig zijn. Hostingbedrijven zelf vinden zich geen verlengstuk van de politie. Vanuit het perspectief van de hostingsbedrijven is het ook een enorme investering van tijd en geld. XS4ALL, altijd als eerste wakker als het gaat om burgerrechten in de informatiesamenleving, spant een proces aan tegen de Nederlandse staat, om de kosten van een eerdere vergelijkbare verplichting op de staat te verhalen, die van het aftappen van Internetverkeer.

Voorstanders
Uit ons burgerpanel laten voorstanders van de wetgeving voor het bewaren van e-mail, sms en telefonie gegevens weten dat de angst voor het verlies van privacy overtrokken is. De angstige houding wordt als overdreven af gedaan. Voorstanders gaan ervan uit dat de belangstelling van justitie zich richt op mensen die iets te verbergen hebben. Ook gaat er een preventief effect uit van de maatregelen, zo is het idee. De basishouding die voor de voorstanders blijkt wel uit de volgende reactie: ‘Helaas leven we in een omgeving die wij niet meer kunnen vertrouwen.’ En: ‘Als je niks verkeerd hebt gedaan, heb je ook niks te verbergen.’

Conclusie
Een meerderheid is voor een betere uitwisseling van gegevens in Europa. Een meerderheid is echter ook tegen de bewaarplicht. De voorstanders zijn ook voorzichtig: zij pleiten voor strenge voorwaarden. Men vindt de bescherming van privacy een groot goed. Maar geeft ook aan dat in de huidige informatiemaatschappij heel veel informatie langs de digitale weg gaat. Het gaat ook om informatie die belangrijk kan zijn voor opsporing van zware criminaliteit. Het burgerpanel is verdeeld over de vraag of we een stukje rechtstaat moeten opofferen om niet de hele rechtstaat te verliezen en hoe groot dat stukje dan zou moeten zijn.

Bekijk reacties (2) Commentaar? Ja, graag!

Wobject proxying mislukt. Wellicht is het geproxiede wobject verwijderd.

Toelichting ontwerp-kaderbesluit over de bewaring van gegevens

Ontwerp-kaderbesluit over de bewaring van gegevens die zijn verwerkt en opgeslagen in verband met het aanbieden van openbare elektronische-communicatiediensten of gegevens in openbare communicatienetwerken met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten: “The Council will consider the obligation for service providers to retain data to apply to all relevant data defined in a common list in the instrument, provided that the data is processed/generated by the service provider in the process of supplying the telecommunications service concerned. This approach may lead to a higher degree of certainty for the retention of the data concerned, and is less sensitive to the commercial behaviour of the service provider and technical developments. The service provider would be under an obligation to retain the data concerned to the extent that the data is processed/generated by the service provider, even if the data has no interest for the service provider. The level of harmonisation of Member States' legislation would be relatively high. Judicial authorities and law enforcement authorities have during the last years increasingly expressed concerns regarding the use of the technical innovations, brought about by the continuous development of electronic telecommunications services, for the purpose of committing crimes, and the difficulties which this may cause regarding detection of crimes and investigation into crimes. These concerns relate not only to communications by fixed phones, mobile phones, short message services (SMS), electronic media services (EMS) and multi media services (MMS). Increasingly, they also relate to internet Protocols including Email, voice over the internet, world wide web, file transfer protocols, network transfer protocols, voice over broadband etc.

Toelichting ontwerp-kaderbesluit betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie tussen lidstaten

Ontwerp-kaderbesluit betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, met name ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden. Dit voorstel beoogt een snellere informatie-uitwisseling tot stand te brengen tussen autoriteiten die bevoegd zijn op het gebied van voorkomen, onderzoeken of opsporen van strafbare feiten. De uitwisseling van informatie voor strafrechtelijke onderzoeken en onderzoeken die deze status nog niet hebben bereikt, zou plaats moeten vinden binnen een in het kaderbesluit neergelegde tijdslimiet. De verkregen informatie mag niet worden gebruikt als bewijs in een strafzaak.

Toelichting voorstel voor besluit van de Raad inzake de uitwisseling van gegevens uit het strafregister

Voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de uitwisseling van gegevens uit het strafregister. Mede naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Madrid en de zaak Fourniret in België heeft de verbetering van de uitwisseling van gegevens uit strafregisters in de Unie prioriteit gekregen. In afwachting van lange termijn plannen, heeft de Commissie als noodmaatregel het onderhavige ontwerp-besluit opgesteld dat beoogt binnen de huidige juridische kaders de uitwisseling van gegevens uit strafregisters te verbeteren en te versnellen. In hoofdzaak beoogt het voorliggende voorstel, een noodmaatregel, de versnelling en vereenvoudiging te bewerkstelligen van de uitwisseling van gegevens uit strafregisters op basis van het bestaande juridische kader. In de eerste plaats dienen veroordelingen van personen die onderdaan zijn van een andere Lidstaat onverwijld aan die andere Lidstaat te worden gemeld. Het tweede onderdeel van het voorstel behelst de verbetering van de reactiesnelheid bij vragen om inlichtingen. In beginsel dient binnen een beperkt aantal dagen op een verzoek te worden gereageerd. Tot slot beoogt het voorstel de uitwisseling te vergemakkelijken door het gebruik van een standaardformulier voor verzoeken om inlichtingen en antwoorden daarop. Het formulier zal in alle talen van de Unie beschikbaar zijn.